cs / en
Česká společnost paliativní medicíny

 

Úvod

Cílem Národní datové základny paliativní péče je na základě dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) zmapovat a popsat závěr života a umírání v České republice. Data NZIS obsahují cenné údaje o hospitalizační historii, hospitalizačních i úmrtních diagnózách, jakož i základní socio-demografické údaje. Systematická analýza těchto již existujících dat může přinést užitečné informace o možnostech a slabinách českého zdravotnického systému.

Cílem tohoto projektu je poskytnout komplexní pohled na problematiku závěru života a přispět tak k práci zdravotníků snažících se o zmírnění utrpení a zlepšení kvality života desetitisíců umírajících ročně.

Právě tato robustní datová základna umožňuje mapovat, jak probíhá závěr života osob umírajících v České republice, a slouží jako podklad pro plánování paliativní péče v České republice (viz Situační analýza ČSPM).

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online].
Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru