cs / en

Mortalitní data ČR

Základními pilíři předkládaného projektu je Národní registr hospitalizovaných a List o prohlídce zemřelého.

Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) je celoplošným populačním registrem, kde jsou evidovány osoby, které byly hospitalizované na lůžkových odděleních a jejichž hospitalizace byla ve sledovaném období ukončena. Zaznamenává se zde hospitalizační diagnóza, důvod a způsob přijetí, délka hospitalizace, typ lůžka, délka intenzivní péče atd.

Další informace

List o prohlídce zemřelého (LPZ) je základním zdrojem informací o každém úmrtí. Bezodkladně po prohlídce zemřelého jej vyplňuje prohlížející lékař, který kromě základních socio-demografických charakteristik zaznamenává také posloupnost příčin vedoucích ke smrti (kódováno pomocí MKN 10).

Další informace

Propojením takto strukturovaných datových zdrojů vzniká komplexní pohled na problematiku umírání prizmatem Národních zdravotních registrů.

Švancara J., Sláma O., Kabelka L., Jarkovský J., Klika P., Loučka M., Komenda M., Dušek L. Národní datová základna paliativní péče [online].
Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.paliativnidata.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Národní datová základna paliativní péče | mapa serveru