Poskytovatelé

Paliativní péče představuje široce definovaný a diverzifikovaný segment zdravotní péče. Symbolem paliativní péče je lůžkový hospic. Na hospicovém lůžku však dochází jen k necelým 3 % úmrtí v ČR. Jedná se převážně o onkologické pacienty s dobře predikovatelnou dobou dožití.  Majoritní část úmrtí tak probíhá v nemocnicích či léčebnách dlouhodobě nemocných, často s nemalou potřebou paliativní péče. Proto jakékoli koncepční uvažování a monitorování paliativní péče musí být zohledňovat potřeby umírajících v různých zdravotnických zařízeních, stejně jako v domácím prostředí.

Popsat poskytování paliativní péče z dostupných datových zdrojů je značně složité a výsledný obrázek je spíše orientační. Mapa poskytovatelů paliativní péče totiž monitoruje pouze část celého spektra paliativní péče. Na mapě můžeme vidět jednak lůžkové hospice, ale také jiná zdravotnická zařízení, která vykazují výkony paliativní péče, dle daného sazebníku výkonů. Mapa zcela opomíjí péči mobilní a ambulantní.

Na zdokonalení dostupnosti informací o regionální distribuci paliativní péče dále pracujeme.

Legenda:
Hospic
Fakultní nemocnice
Nemocnice
Ostatní